Thyristor

تریستور یک قطعه نیمه هادی چند لایه است از این رو جنس آن سیلیسیوم می باشد که توسط پایه ی گیت و با اعمال سیگنال به آن روشن می شود و به اصطلاح کنترل می گردد.

پس از یک بار روشن شدن رفتاری شبیه به دیود یکسوکننده دارد.

درواقع نماد مداری تریستور نیز اشاره به یک دیود یکسوساز کنترل شونده دارد.